Nút home của biến được thay thế

Nút home của biến được thay thế