Bạn sẽ làm gì khi điện thoại bị vỡ mặt kính?

Bạn sẽ làm gì khi điện thoại bị vỡ mặt kính?