Xem xét máy để tìm ra tình trạng của máy

Xem xét máy để tìm ra tình trạng của máy